Actívne prírode

Jednoduché kroky k ochrane životného prostredia

 

Activně přírodě

Actívne prírode

  • opakovane sme obhájili certifikáciu podľa noriem ISO 14001 : 2004 Systém environmentálneho manažérstva, čo znamená, že naša spoločnosť dodržiava postupy maximálne šetrné k životnému prostrediu
  • sme držiteľmi osvedčení spoločností ENVI - PAK, SLOVMAS a  E-cycling, ktoré preukazujú naše plnenie povinností spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu elektroodpadu, spracovávania, opätovného zhodnotenia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a naše členstvo a plnenie povinností v kolektívnom systéme zabezpečujúcom zber, dopravu a zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov z obalov, odpadu z výrobkov, opotrebovaných batérií a akumulátorov
  • používame výhradne recyklované papierové utierky, úsporné žiarovky, lisy na PET fľaše, obálky internej pošty na 10 použití, recyklované baliace materiály atď.
  • triedime všetok odpad
  • neustále modernizujeme vlastný vozový park, snažíme sa optimalizovať rozvozové trasy a maximálne využívať kapacitu našich vozidiel
  • využívame elektronické úložisko dodacích listov a daňových dokladov
  • z každého fakturovaného poplatku za dopravu venujeme čiastku 0,50 EUR na projekty podporujúce ochranu životného prostredia